1. Kategorizacija uplenjene ali drugače odvzete divjadi za LD Pohorskega LUO – Koroški del bo v soboto 23. 1. 2021 od 8.00 ure dalje NA STRELIŠČU LD SLOVENJ GRADEC V ŽANČANIH..

   

  LD URA  OD DO PROSTOR
1 SLOVENJ GRADEC 08;00 08;45 SPODNJI PROSTOR
2 KOPRIVNA -TOPLA 08;00 08;45 ZGORNJI PROSTOR
3 POGOREVC 08;45 09;30 SPODNJI PROSTOR
4 BISTRA 08;45 09;30 ZGORNJI PROSTOR
5 ORLICA 09;30 10;15 SPODNJI PROSTOR
6 ZELENI VRH 09;30 10;15 ZGORNJI PROSTOR
7 MUTA 10;15 11;00 SPODNJI PROSTOR
8 BUKOVJE 10;15 11;00 ZGORNJI PROSTOR
9 DRAVOGRAD 11;00 11;45 SPODNJI PROSTOR
10 LIBELIČE 11;00 11;45 ZGORNJI PROSTOR
11 PECA 11;45 12;30 SPODNJI PROSTOR
12 JAMNICA 11;45 12;30 ZGORNJI PROSTOR
  ODMOR 12;30 13;15  
13 PREŽIHOVO 13;15 14;00 SPODNJI PROSTOR
14 STROJNA 13;15 14;00 ZGORNJI PROSTOR
15 DOLIČ 14;00 14;45 SPODNJI PROSTOR
16 MISLINJA 14;00 14;45 ZGORNJI PROSTOR
17 GRADIŠĆE 14;45 15;30 SPODNJI PROSTOR
18 GOLAVABUKA 14;45 15;30 ZGORNJI PROSTOR
19 PODGORJE 15;30   SPODNJI PROSTOR

V skladu z dopisom MKGP z dne 22.12.2020 »Priporočila za izvedbo pregleda in ocene odstrela in izgub divjadi za leto 2020 v januarju 2021«, bo zaradi epidemioloških razmer delno spremenjeno izvajanje kategorizacije. Kategotizacija bo potekala v zgornjih in spodnjih prostorih streliča.  Razkužilo za razkuževanje rok bo ob vstopu v objekt in v prostoru kjr bo potekala kategorizacija.

Prosimo vas, da vzdržujete medsebojno razdaljo najmanj 1,5m in da vstopite v objekt in predavalnico šele ob navedeni uri iz razporeda.

  1. Ker bomo v zaprtem prostoru, imejte seboj OBVEZNO zaščitno masko.
  2. Na kategorizacijo naj pride samo en predstavnik upravljavca lovišča (starešina oz. gospodar). Trofeje in čeljustnice lahko kot pomoč v prostor prinese še pomožna oseba upravljavca lovišča, vendar pri samem pregledu odstrela in izgub divjadi naj sodeluje le en predstavnik upravljavca lovišča. Vstopanje v prostore bo možno samo na poziv.

V tem letu nebo možen ogled kategorizacije za lovske pripravnike. V kolikor je možno naj si kategorizacijo ogledajo pri upravljavcu lovišča.

Predstavnik upravljavca lovišča mora imeti s seboj obvezno žig LD in še:  – obe evidenčni knjigi odstrela in izgub velike in male divjadi.

  1. Komisiji se ob pregledu predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa, kjer se predloži samo trofeja.

Za divje prašiče, se za celotno spodnjo čeljust šteje že, če upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom predloži levo spodnjo čeljustnico skupaj z vsemi (tudi desnimi) sekalci; leva čeljustnica je lahko v zadnjem delu odrezana, in sicer za zadnjim izraslim meljakom. Predložiti je treba tudi morebitno trofejo (čekani in brusilci).

Za vsakega odvzetega šakala, je potrebno Komisiji predložiti okuhano in primerno očiščeno lobanjo ali fotografijo z datumom ali zapisnik veterinarsko higienske službe o odvozu kadavra.

Za ostalo malo divjad komisiji ni treba predložiti materialnih dokazov.

-če je odstrel divjadi opravil lovski gost, ki je trofejo odpeljal s seboj, se komisiji predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu z zgornjimi navedbami. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča/lovišča s posebnim namenom.

– Komisiji se v primerih, ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali iz drugih razlogov ni bilo mogoče dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija z datumom posnetka, trofejni list, zapisnik komisije, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija ipd.).

Zapisnik o pregledu odvzema divjadi se izpiše v enem izvodu, katerega podpišeta in žigosata predstavnik upravljavca lovišča in komisija ter se dve leti hrani v originalu na OZUL, kopijo pa lahko na zahtevo prejmejo Zavod, krajevno pristojni lovski inšpektor, komisija ali upravljavec lovišča.

Trofeje in čeljusti morajo biti primerno očiščene in obeljene ter označene po vrstnem redu kot so bile zavedene v Evidenčni knjigi odstrela in izgub. Podatki v Evidenčni knjigi in aplikaciji LISJAK se morajo ujemati.

V skladu s sklepom IO POZUL št. 5.11/2019, v primeru ko se pri divjadi ostalega odvzema ne da nedvoumno ugotoviti spola, mora upravljavec lovišča to zapisati v opombe evidenčne knjige odstrela in izgub velike divjadi in v aplikacijo Lisjak. Na to se z zapisnikom LD opozori komisijo na kategorizaciji.

Lovski zdravo !

Predsednik IO POZUL

                                                                                           Izidor Cojzer l.r. 

 

Predsednik komisije za oceno           odstrela in izgub Pohorsko LUO

Zdravko Brezovšek l.r.